Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

BLANK PREVOO VAN BOLHUIS NOTARISSEN

1. Blank Prevoo van Bolhuis notarissen te Haarlem is een maatschap waarin notarissen in geĆÆntegreerd verband de rechtspraktijk uitoefenen. Een lijst van verantwoordelijke partners, waaronder praktijkvennootschappen kunnen zijn begrepen, wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden door Blank Prevoo van Bolhuis notarissen (hierna: ā€œde maatschapā€) slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW , 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW aanvaard.

3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De notarissen verbonden aan de maatschap zijn lid van de Koninklijke NotariĆ«le Beroepsorganisatie (hierna ā€œKNBā€) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

5. Bij het inschakelen van derden zal de maatschap zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

6. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de maatschap. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

7. Het in ontvangst nemen van een namens de maatschap op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de maatschap, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariƫle akte, vallen onder de opdracht.

8. De maatschap is bevoegd de verrichte werkzaamheden, ook in geval van een ingetrokken opdracht, aan de opdrachtgever door te berekenen. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de maatschap gehanteerde uurtarief.

9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de aan die invordering verbonden kosten voor rekening van de cliƫnt.

Bovendien kan de maatschap:

- van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;

- desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;

- van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het ondertekenen van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van haar declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

10. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

- in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliƫntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiƫring van de identiteit omvat;

- zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

11. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn.

12. Een vordering op de maatschap vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De maatschap betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

13. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die een opdrachtgever jegens de maatschap kan inroepen, vervallen in ieder geval Ć©Ć©n jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

14. Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens de maatschap zal hij deze klachten eerst aan de maatschap naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de KNB, of de desbetreffende Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen, en/of de burgerlijke rechter.

15. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Ā 

Ā